Novinky
Novinky

 • 23.5.2017

  UPOZORNĚNÍ - přerušení dodávky elektřiny

  Dne 23.5.2017 dojde v naší provozovně k přerušení dodávky elektřiny v rámci prováděné rekonstrukce trafostanice společností ČEZ. (viz.níže). Z tohoto důvodu nebudeme schopni v tomto čase poskytovat celní odbavení ‼! Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme Vám za pochopení. V případě naléhavých - neodkladných případů nás prosím předem (včas) kontaktujte 777 172727, budeme se snažit navrhnout náhradní řešení.

 • 1.8.2016

  Změna ve vykazování Intrastatu -nová pravidla pro vykazování údajů - použitý kurs

  Od 1.8.2016 dochází ke změně kursu požívaného pro přepočet z cizí měny z kursu celního na kurs používaný pro přepočet hodnoty zboží v rámci DPH. Pro výpočet údajů do:

  - hlášení za měsíc červenec 2016 se použije ještě kurs celní

  - od hlášení za měsíc srpen 2016 a měsíce následující kurs používaný pro přepočet hodnoty zboží v rámci DPH

  viz nově platného Nařízení vlády ze dne 18. května 2016 k provedení některých ustanovení Celního zákona v oblasti statistiky

 • 14.7.2016

  Nový celní zákon

  Od 14.7.2016 je v platnosti nový celní zákon č. 242/2016 Sb.

 • 3.11.2015

  Kontrolní hlášení

  S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv.kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně.

  Sledované období:

  - právnické osoby - kalendářní měsíc

  - fyzické osoby - sledované období se řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH.

  Termín podání:

  - právnická osoba - podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. plátci s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím obdobím podávají kontrolní hlášení za kalendářní měsíc)

  - fyzická osoba - podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně nebo čtvrtletně – podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH).

  Podává se za období, ve kterém plátce:

  - přiznává daň na výstupu (tj. vyplňuje řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH)

  - uskutečněné zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (tj. vyplňuje řádek 25 daňového přiznání k DPH)

  - uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu (tj. vyplňuje řádky 40, 41 daňového přiznání k DPH)

  - uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

  Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně.

  Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání.

 • 1.11.2015

  Zvýšení minimální mzdy na 9.900,-Kč

  Od 1.1.2016 se Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. zvyšuje minimální mzda na 9.900Kč....

 • 1.12.2014

  Upozornění na změny při dovozu z GSP

  Od 1.1.2015 vstupuje v platnost změna v uplatňování systému všeobecných celních preferencí a mimo jiné dojde k odstranění/vyřazení Číny, Ekvadoru, Malediv a Thajska ze seznamu zvýhodněných zemí. Od tohota data nelze při propouštění zboží do volného oběhu uplatnit preferenční zacházení v rámci GSP.

 • 1.12.2014

  Novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti účinná 1.12.2014

  K datu 1.12.2014 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Zásadní změnou je snížení denního limitu pro platby v hotovosti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč

 • 1.8.2014

  Omezující opatření pro exportéry vyvážející do Ruska

  Od 1.8.2014 vstupuje v platnost omezující opatření pro exportéry vyvážející do Ruska a to v vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.Opatření mimo jiného stanovují povinnost povolení k prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu, ať už přímému či nepřímému technologií uvedených v příloze II NR č. 833/2014, což jsou např. určité technologie pro ropný průmysl, vojenský materiál, zbraně. Předmětné povolení uděluje Ministerstvo financí – Finanční analytický útvar.

 • Omezující opatření pro exportéry vyvážející do Ruska
 • 27.09.2011

  Novela zákona o dani z nemovitosti

  Od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela zákona o dani z nemovitosti. Změna se týká nového zdanění plošných staveb, např. parkoviště, která jsou aktuálně daněna základní sazbou 0,20 Kč. Nově pak bude daněno 10,-Kč za m2 (před použitím případného koeficientu.

 • 25.09.2011

  Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona o dani z přidané hodnoty

  Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona o dani z přidané hodnoty.Od roku 2012 klesne stávající 20% základní sazba daně na 17,5 % a současná snížená 10% sazba stoupne na 14%. Počínaje rokem 2014 pak dojde ke sjednocení obou sazeb na 17,5 %. Další změnou je například zvýšení slevy na vyživované dítě o 150 korun měsíčně tj. 1800 Kč ročně.

 • 1.09.2011

  Povinná registrace sekundárních přístupových kódů u dovozu

  Od 4.10.2011 dochází k povinné registraci sekundárních přístupových kódů v režimu dovozu. Bez těchto přístupových kódů nebude při propuštění zboží do volného oběhu možné zajistit celní dluh záručním dokladem. Přidělení přístupového kódu má v kompetenci celní úřad záruky (celní úřad, který potvrzuje osvědčení o záruce).

 • 31.08.2011

  Novela zákoníku práce od 1.1.2012

  Připravované změny:

  - zkušební doba u vedoucích zaměstnanců až na půl roku.

  - odstupné při výpovědi pro organizační změny podle doby trvání pracovního poměru

  - práce na dobu určitou max. tři roky (nyní 2 roky) s možností 2x prodloužit

  - možnost dát výpověď zaměstnanci, který v prvním období pracovní neschopnosti poruší léčebný režim zvlášť hrubým způsobem

  - dohoda o provedení práce - u jednoho zaměstnavatele lze odpracovat max. 300 hodin za kalendářní rok; (nyní je to 150 hodin). Bude-li částka nad 10 000 korun měsíčně bude nově povinnost platit sociální a zdravotní pojištění

  - nově bude možné dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli, aniž by zaměstnavatel byl agenturou práce. (nyní mohly pouze agentury práce)

  - nově nerovnoměrné rozvržení pracovní doby - limit zůstává pouze dodržením stanovených odpočinků mezi směnami a v týdnu, jednotnou nejvyšší 12 hodinovou délkou směny a stanovenou týdenní pracovní dobou. Změny i u pružné pracovní doby – vyrovnávacího období

 • 1.11.2010

  e-Dovoz - Elektronizace celního řízení - dovozní celní řízení "bez papírů"

  Elektronizace celního řízení se v prvé řadě týká uživatelů zjednodušených postupů. Celní prohlášení v papírové podobě (JSD) bude nahrazeno elektronickým prohlášením,otisky, skeny,ale také platebním výměrem cla či daní. Jedná se o zásadní změnu technologie a komunikace s celním úřadem.

  V současné době je obdobný způsob celního řízení využíván vývozci zboží. V rámci e-Dovozu bude možno propustit zboží do všech celních režimů (volný oběh, celní sklad, aktivní zušlechťovací styk,dočasné použití). Podáním elektronického celního prohlášení dochází v systému k následnému vyhodnocení rizik (obchodně politická opatření) a v závislosti na výsledku, propuštění zboží do navrhovaného režimu. V případě kladného vyhodnocení "zelená" je řízení ukončeno bez přítomnosti celního úředníka, v opačném případě pak dojde ke kontrole dokladů, popřípadě zboží.

  Připomínáme však, že je nadále povinností dovozce uchovávat veškeré dovozní doklady a je nutno počítat s možností následných kontrol (ověření dokladů, informací apod.), které probíhají již v současnosti.

  Cílem e-Dovozu je usnadnění formalit,administrativy a zkrácení doby celního řízení s výsledkem okamžitého nakládání se zbožím.

 • 1.1.2009

  Velká změna v celním řízení v příbramském okrese

  Od 1.1.2009 došlo ke zrušení pobočky Celní úřadu v Příbrami, avšak naše společnost vlastní povolení celního odbavení elektronickou cestou tzv. Zjednodušený postup (vyjma citlivého zboží: vozidla, alkohol, léky, zbraně, značkový textil). Proclení probíhá nadále v Příbrami.

 • 1.10.2008

  Konec programu IDES pro podávání výkazu Intrastatu

  K 31.12. 2007 ukončí celní správa možnost používání programu IDES pro podávání výkazu Intrastatu. Za měsíc leden 2008 již bude možné podávat výkaz pouze prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) nebo v případě málopoložkových výkazů přes web celní správy Instat On-line.

 • 3.3.2001

  Povolení pro elektronické celní řízení

  V současné době očekává naše firma povolení pro elektronické celní řízení prostřednictvím VAN operátora Generálního ředitelství cel, který umožní urychlené odbavení celních zásilek pod celním dohledem, bez nutnosti tyto projednávat přímo na celním úřadě.

 • 10.10.2000

  Nová pobočka v Rudné u Prahy

  Firma zakládá společnost TERANO CZ s.r.o., která poskytuje celní služby na dálničním pracovišti Rudná u Prahy přímo v budově Celní úřadu Praha 5. V současné době jsou v zaměstnaneckém poměru již tři pracovníci, kteří se těší na vaši návštěvu.

 • 1.1.2000

  TERANO C.A. s.r.o.

  Tento datum byl pro naši firmu zlomový, neboť na základě dohody začala svoji činnost provozovat jako právnická osoba pod názvem TERANO C.A. s.r.o. se základním jměním 702.000,-Kč. Firma v současné době zaměstnává 15 zaměstnanců a poskytuje klientům služby v maximální možné míře jako může celní agentura poskytovat svým klientům, včetně speciálních zakázek.